X
تبلیغات
زولا
+ سجاد پنج‌شنبه 25 شهریور 1395 12:58

دانلود پروژه  شبیه سازی دستی بانک (همراه با قابلیت ویرایش کامل پروژه و دریافت فایل Word پروژه) وفایل اکسل

در این پروژه، شبیه سازی سیستم صف و سرویس دهنده را دنبال کرده و سیستم یک صف و یک سرویس دهنده را شبیه سازی کردیم.  برای این شبیه سازی به بانک ملت شعبه ی میدان ارتش سوم رفتیم و حدود 3 ساعت به جمع آوری داده ها پرداختیم.  جهت جمع آوری داده ها یک نفر مسئول بررسی ورود به صف و نفر دیگر مسئولیت ثبت زمان های سرویس دهی را بر عهده داشت. در جمع آوری داده ها برای زمان های سرویس دهی از دو صف مختلف داده جمع آوری کردیم.

سپس داده ها را وارد Excel کرده و توسط نرم افزار Arena هیستوگرام مربوط به زمان های بین دو ورود و زمان های سرویس دهی را رسم کردیم و آزمون های K-S و CHI-SQUARE را برای هر دو زمان انجام دادیم. پس از نرمال سازی داده ها و حذف داده های نامعتبر توزیع نمایی را برای مدت زمان سرویس دهی و توزیع نرمال را برای زمان های بین دو ورود برگزیدیم.خرید و دانلود دانلود پروژه  شبیه سازی دستی بانک (همراه با قابلیت ویرایش کامل پروژه و دریافت فایل Word پروژه) وفایل اکسل