+ سجاد پنج‌شنبه 25 شهریور 1395 11:34

کارآموزی در کارخانه دیبا نخ

فایل بصورت ورد (قابل ویرایش) و در 130 صفحه می باشد.عنوان                                                                         صفحه

پیشگفتار ..................................................................................................

مقدمه .......................................................................................................

پیدایش بافندگی در ایران ..........................................................................

فصل اول .................................................................................................

عدل پنبه...........................................................................................مخلوط پنبه ....................................................................................ماشین حلاجی یا ماشین بالش .........................................................دستگاه تغذیه .................................................................................

5-1   مخروطیهای دستگاه تنظیم خوراک ..................................................

6-1   زننده ها .........................................................................................

7-1 میله های اجاقی .................................................................................

فصل دوم .................................................................................................

1-2 دستگاه یونی فلاک ریتر .....................................................................

2-2   مخلوط کننده مینی میکس شرکت ریتر ............................................

3-2   تمیزکننده ERM شرکت ریتر ..........................................................

4-2   مفهوم اساسی تغذیه شوت فید .........................................................

5-2   سیستم تک شوتی ...........................................................................

6-2   ترازو WTC  .................................................................................

7-2   زننده IM ......................................................................................

8-2   کاردینگ ...........................................................................................

فصل سوم ................................................................................................

چند لاکنی 1 ..................................................................................

                                            فهرست

56

60

61

61

65

70

71

72

72

84

97

98

102

103

103

107

110

112

114

114

114

116

 

 

عنوان                                                                         صفحه

2-3   چندلاکنی 2 .....................................................................................

فصل چهارم .............................................................................................

ریسندگی چرخانه ای ......................................................................نمای کلی از یک واحد چرخانه ای ................................................برتری ماشین های چرخانه ای ........................................................

فصل پنجم ...............................................................................................

سالن مقدمات بافندگی ....................................................................آهار ...............................................................................................

3-5    اهمیت عملیات آهار ......................................................................

4-5    انواع الیاف در آهار .......................................................................

5-5    مواد افزودنی برای آهار .................................................................

6-5    لوازم و وسایل مربوط به آهار و کنترلها .........................................

فصل ششم ..............................................................................................

1-6    بافندگی ........................................................................................

2-6    انواع ماشینهای بافندگی .................................................................

3-6    ماشینهای بافندگی راپیری ...............................................................

4-6    ماشینهای بافندگی ارجت ...............................................................

5-6    ماشینهای بافندگی واترجت ............................................................

6-6    مکانیزم تشکیل دهنه کار ...............................................................

7-6    انواع دهنه .....................................................................................

8-6    نوع تشکیل دهنه ............................................................................

9-6    چگونگی تشکیل دهنه ....................................................................

                                       فهرست

117

118

120

121

121

121

122

122

125

 

 

 عنوان                                                                     صفحه

10-6   انواع دهنه در لحظه دفتین زدن ........................................................

11-6   لحظه تشکیل دهنه .........................................................................

فصل هفتم .................................................................................................

1-7    تاریخچه شرکت دیبا نخ ............................................................

2-7    وضعیت تولید ریسندگی دیبا نخ ................................................

3-7    اجرای پروژه بافندگی دیبا نخ ....................................................

4-7    وضعیت ضایعات تولید دیبا نخ ..................................................

5-7    وضعیت مواد اولیه ارسالی به سالن .................................................

منابع و ماخذ .............................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خرید و دانلود کارآموزی در کارخانه دیبا نخ